اسپیس بلاگ | موزیک بلاگ


فهرست کوتاهی از اسم های پسرانه با شروع حرف ف به همراه معنی : اسم پسر با حرف ف با ریشه اسم های فارسی ، پهلوی  عبری و عربی گرد آوری شده است.

برای انتخاب اسم فرزندتان دقت کنید، اسم می تواند در شکل گیری شخصیت فرزندتان تاثیر گذار باشد. در ادامه برای انتخاب اسم پسر با حرف ف ؛ با اسپیس بلاگ همراه باشید.

در مطالب قبل بخشی از اسم های اصیل ایران همچنین  فهرستی از اسم های پسرانه (اسم پسر) به همراه معنی و فهرستی از اسم های دخترانه (اسم دختر) به همراه معنی را برایتان انتشار دادیم، امیدواریم برای انتخاب اسم پسر این فهرست مفید بوده باشد.

اگر فکر می کنید اسمی می تواند در فهرست زیر قرار بگیرد یا معنی اسم  آن اشتباه است در کامنت برای ما درج کنید.

اسم پسر فارسی با حرف ف


فارناس : نام پادشاه کاپادوکیه

فارناسس : اسم برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی

فارناک : فارناس، نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی

فاریاب : پاریاب، فاراب، نام شهری در استان کرمان و اطراف کهنوج، نام پیشین دولت آباد در افغانستان

فرابرز : نام پهلوانی ایرانی، اسم یکی از سرداران داریوش کبیر، به تعبیر لغت نامه دهخدا شاید همان فرامرز باشد، بلند بالا

فراراد :  بسیار بزرگوار

فرازان : مرکب از فراز (جای بلند) + ان (پسوند نسبت)

فرازمان : دارای اندیشه بلند، دارای افکار متعالی، حکم و فرمان

فراسیاک : افراسیاب

فرامرز : بسیار بزرگوار، از شخصیت‌های شاهنامه فردوسی، اسم پسر رستم دستان پسر زال

فراهل : نبیره کیومرث نخستین پادشاه پیشدادی

فراهیم : اسم جد زرتشت

فراهین : فرایین

فرایین : از شخصیتهای شاهنامه، از بزرگان و مشاوران دربار قباد پادشاه ساسانی

فربد : دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند، مناعت، بزرگی، نام پسرانه زیبا

فربود : راست و درست

فربین : بیننده شکوه و جلال، مرکب از ف به معنای شکوه و جلال و بین صفت فاعلی مرخم از بیننده

فرتاش : وجودی که در برابر عدم است

فرتوس : نام یکی از سرداران سپاه افراسیاب

فرجود : معجزه، اعجاز

فرخ : اسم دخترانه و پسرانه به معنی خجسته، مبارک، فرخنده، از شخصیتهای شاهنامه

فرخان : نام پسر اردوان آخرین پادشاه اشکانی، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی، موبدی در شاهنامه

فرخزاد : نام فرشته موکل بر زمین، از شخصیتهای شاهنامه، اسم پسر هرمزد برادر رستم هرمزان از سرداران سپاه یزگرد پادشاه ساسانی، نیز یکی از شاهان آن سلسله

فرداد : فر + داد، داده شکوه، زیبایی و جلال

فردادمنش : نام یکی از سرداران هخامنشی

فردین : شکوه دین، یگانه، تنها، همچنین مخفف فروردین نام ماه اول از سال شمسی، اسم نوزدهمین روز از هر ماه شمسی در ایران قدیم

فرزاد : زاده شکوه و جلال

فرزام : لایق، درخور، شایسته

فرزان : فرزانه، خردمند، عالم، دانشمند

فرزن : نام روستایی در نزدیکی هرات

فرزیان : نام روستایی در نزدیکی بروجرد

فرزین : وزیر در بازی شطرنج

فرساد : حکیم، دانشمند، دانا

فرسام : دارای شکوه و عظمتی چون سام

فرسمن : نام پادشاه گرجستان در زمان اردوان سوم پادشاه اشکانی

فرشاد : شادمان، مسرور، خوشحال، هم چنین به معنی روح و عقل، کره مریخ

فرشید : دارای شکوه و عظمتی چون خورشید، درخشانتر، نام برادر پیران ویسه

فرشیدورد : از شخصیتهای شاهنامه، اسم دلاوری تورانی، برادر پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی

فرشیم : قسم، جزو

فرطوس : از شخصیتهای شاهنامه، نام مهندسی رومی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

فرغار : شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی

فرغان : فرغانه، نام شهری در ترکستان قدیم

فرمان : حکم، امر، دستور

فرمد : نام روستایی در نزدیکی طوس

فرمند : دارای شکوه و وقار

فرمین : فرمان

فرناد : پایان و پایاب

فرناس : نیم خواب و خواب آلود، نام پسر فرناباذ یکی از درباریان اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی

فرناک : نام پادشاه کاپادوکیه که پس از اسکندر در آسیای صغیر حکومتی تشکیل داد.

فرنام : دارای نام باشکوه و زیبا، نام یکی از سرداران شاپور

فرند : به کسر ف و کسر ر، معرب پرند، حریر منقش، بسیار نرم و لطیف و زیبا

فرنود : برهان، دلیل

فرنور : مرکب از فر به معنای شکوه و جلالی که دیگران را به شگفتی وا می دارد بعلاوه نور

فرواک : پیشگفتار، پیش سخن، نام پسر سیامک پادشاه پیشدادی

فرود : از شخصیتهای شاهنامه، اسم پسر سیاوش و جریره و برادر کیخسرو پادشاه کیانی

فرورتیش : نام یکی از پادشاهان ماد

فروهل : از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه رستم پهلوان شاهنامه

فرهاد : از شخصیت های شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه کیکاووس پادشاه کیانی، عاشق افسانه‌ای شیرین

فرهان : نام مکانی در نزدیکی همدان

فرهمند : دارای شکوه و نور خیره کننده، باشکوه و موقر ، مجازا به معنای باهوش ، خردمند ، دانا

فرهود : پرهود، صداقت و راستی در دین، هم چنین فلزی که رنگ آن به علت حرارت دگرگون شده است را گویند.

فرهوش : دارای هوش و ذکاوت

فرهوشداد : دارنده فر و هوش،نام فرماندار طبرستان در زمان داریوش پادشاه هخامنشی

فریان : به معنی آزاده، آزادگی، از شخصیتهای شاهنامه و نیز اسم فرمانروای اندلس در زمان مقدونی

فریبرز : دارنده‌ی فرّ بزرگ، دارای قامتی شکوهمند و زیبا، نام پهلوانی ایرانی فرزند کیکاووس پادشاه کیانی

فریتون : فریدون،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش

فریشاد : مرکب از فری (با شکوه) + شاد (خوشحال)

فریمان : نام شهری در خراسان رضوی

فریمن : زیبا اندیش، خوش فکر

فریمند : صاحب زیبایی و شکوه

فرینام : دارای نام با شکوه و زیبا

فرینوش :  شکوه شیرین

فریین : بیننده شکوه و جلال

فغانیش : از شخصیتهای شاهنامه فردوسی، اسم پادشاه هیتال در زمان حکومت پیروز یزدگرد پادشاه ساسانی

فیروز : پیروز، مظفر و منصور

فیروزان : پیروزان

اسم پسر اوستایی – پهلوی با حرف ف


فراوک : نام پسر نساک و سیامک در داستان آفرینش اوستا

فاتک : معرب از پهلوی، نام پدر مانی در زمان شاپور اول پادشاه ساسانی

فرجاد : فاضل و دانشمند

فرشاسب : دارنده اسب تنومند، نام یکی از سرداران کمبوجیه

فروهر : در دین زرتشت نام صورت غیرمادی مخلوقاتی که برای محافظت از آسمان فرود می آیند.

فرهام : نیک اندیش، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت

فریدون : از شخصیتهای شاهنامه، اسم پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش، به معنی دارای شکوهی اینچنین (باشکوه)

اسم پسر عبری با حرف ف


فاران : معرب از عبری، موضع مغازه‌ها، نام دشتی که بنی اسرائیل در آن جا گردش می کردند.

فرام : معرب از عبری، تندرو

فراییم : معرب از عبری نام پسر یوسف (ع)

اسم پسر عربی با حرف ف


فؤاد : دل، قلب

فائز : فایز، نایل، رستگار

فائض : فایض، آنکه فیض و منفعت می‌آورد.

فاتح : پیروز

فارد : یگانه، تنها، تک، یکه

فاروق : تمیز دهنده و فرق گذارنده، لقب عمر خلیفه دوم

فاضل : دارای فضیلت و برتری در علم

فاطر : آفریننده، خالق، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قرآن کریم

فاطن : زیرک، دانا، آگاه

فایز : نایل، رستگار

فایض : فیض رسان، فایده بخش

فایق : فائق، دارای برتری، مسلط، چیره، عالی، برگزیده

فتاح : گشاینده، از نامهای خداوند

فتوت : اسم پسرانه به معنی جوانمردی، بخشندگی، سخاوت

فخرالدین : سبب سربلندی و افتخار دین، نام شاعر و داستانسرای ایرانی قرن پنجم: فخرالدین اسع گرگانی

فخرالملک : مایه سربلندی و افتخار سرزمین

فداک : نام روستایی در حجاز

فراست : زیرکی، هوشیاری، درک و فهم

فرج : گشایش در کار

فرحان : شادان، خندان

فرحت : شادی، شادمانی

فردان : یکتا، یگانه

فرصت : زمان، وقت

فرض : آنچه به طور موقت به عنوان حقیقت یا واقعیت مطرح می شود بدون آنکه درستی آن ثابت شد باشد، پنداشتن، تصور، گمان

فرقان : جداکننده حق و باطل، نام سوره ای در قرآن کریم

فرقد : هر یک از دو ستاره فرقدین

فرهود : پسر زیبا، مرد درشت هیکل، شتابزده

فرید : یکتا، یگانه، بی نظیر

فصیح : دارای فصاحت، ویژگی سخن روشن و آشکار و دور از ابهاماسم دختر

فضل : برتری دانش، اخلاق، و هنر، لطف، توجه، رحمت

فضیل : دارای فضل

فلق : سپیده صبح، فجر، نام سوره ای در قرآن کریم

فیاض : جوانمرد و بخشنده

درباره : دیگر

فهرست کوتاهی از اسم های پسرانه با شروع حرف ق به همراه معنی : اسم پسر با حرف ق با ریشه اسم های فارسی و عربی گرد آوری شده است.

برای انتخاب اسم فرزندتان دقت کنید، اسم می تواند در شکل گیری شخصیت فرزندتان تاثیر گذار باشد. در ادامه برای انتخاب اسم پسر با حرف ق ؛ با اسپیس بلاگ همراه باشید.

در مطالب قبل بخشی از اسم های اصیل ایران همچنین  فهرستی از اسم های پسرانه (اسم پسر) به همراه معنی و فهرستی از اسم های دخترانه (اسم دختر) به همراه معنی را برایتان انتشار دادیم، امیدواریم برای انتخاب اسم پسر این فهرست مفید بوده باشد.

اگر فکر می کنید اسمی می تواند در فهرست زیر قرار بگیرد یا معنی اسم  آن اشتباه است در کامنت برای ما درج کنید.

اسم پسر فارسی با حرف ق


قابوس : معرب از فارسی کاووس، نام پسر وشمگیر از امرای آل زیار

قباد : محبوب، شاه محبوب، سرور گرامی؛ در شاهنامه پهلوان ایرانی

قلندر : هر یک از افراد قلندریه، فرقه‌ای از صوفی که به دنیا بی توجه و نسبت به آداب و رسوم بی قید بوده‌اند.

قهرمان :  آن که در کار دشوار و مهمی مثل ورزش یا جنگ تلاش زیادی کرده و به شهرت رسیده است. دلاور؛ نگهبان و محافظ.

اسم پسر عربی با حرف ق


قائد : آن که جمعی از مردم را رهبری می‌کند، رهبر، پیشرو، پیشوا؛ رئیس قافله، کاروان سالار

قائم : ایستاده، به حالت عمودی قرار گرفته؛ لقب امام دوازدهم شیعیان که غایب است (عج)

قادر : دارای قدرت، توانا؛ از نامها و صفات خداوند.

قاسم : بخش‌کننده، مقسم، فرزند امام حسن(ع)

قانع : آن که به دارایی خود یا آنچه در اختیار دارد، راضی است و بسنده می‌کند، قناعت کننده، راضی و خرسند از جواب یا از سخنی که شنیده است، مُجاب

قاهر : مقهور کننده، چیره، توانا

قدرت : توانایی، توان، سلطه و نفوذ

قدوس : پاک و منزه؛ از نام‌ها و صفات خداوند.

قدیر : توانا، قادر؛ از نامها و صفات خداوند.

قنبر : نام یکی از تابعان علی (ع)

قوام : استواری، استحکام

قهار : نیرومند، پر زور؛ سلطه گر و غالب و چیره؛ از نامها و صفات خداوند

قیس : با خودنمائی و برازندگی راه رفتن، سختی، اندازه کردن، چیزی را به چیزی قیاس و اندازه نمودن

قیطون : از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه مصر در زمان حکومت اسکندر مقدونی

قیوم : قائم به ذات، بسیار پایدار، از نامهای خداوند

درباره : دیگر

روغن اسطوخودوس

روغن ضروری اسطوخودوس یکی از پرکاربردترین روغن هایی است که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد اما مزایای این روغن حدود ۲۵۰۰ سال قبل شناسایی و کشف شده است.

این روغن به خاطر خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی، تسکین بخشی، آرام‌کنندگی و ضدافسردگی که دارد در محصولات درمانی و آرایشی به وفور یافت می شود. مصریان باستان از اسطوخودوس به عنوان عطر استفاده می کردند.

در حقیقت زمانی که معبد پادشاه تات در سال ۱۹۲۳ بازگشایی شد، بوی خوش اسطوخودوس در آن پر شده بود. گفته می شود بعد از ۳۰۰۰ سال باز هم می توان این بوی خوش را از معبد استشمام کرد.

متون مرتبط با اروماتراپی مدرن و قدیمی بیان می کنند که اسطوخودوس خاصیت آنتی باکتریایی دارد و روغن آن برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرد.

برگ ها و ریشه های این گیاه نیز برای آماده سازی عصاره آن برای بهبود بیماری های گوارشی و روماتیسم به کار می رفت. این ماده در محصولات آرایشی نیز کاربرد دارد.

خاصیت های روغن اسطوخودوس

خاصیت های روغن اسطوخودوس

رومی ها از این روغن برای حمام کردن، پخت و پز و تمیز کردن هوا استفاده می کردند. در متون قدیمی نیز از این روغن به عنوان ماده خوشبو برای درمان نام برده شده است.

این روزها روغن اسطوخودوس می تواند مزایای زیادی برای بدن داشته باشد که از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کاهش اضطراب و استرس های عاطفی و احساسی
 • محافظت از بدن در برابر نشانه های دیابت
 • بهبود عملکرد مغز
 • کمک به بهبود سوختگی ها و زخم ها
 • بهبود خواب
 • بازیابی رنگ پوست و کاهش آکنه
 • کندتر کردن روند پیری به کمک خاصیت آنتی اکسیدانی
 • تسکین درد
 • تسکین سردرد

به خاطر اینکه روغن اسطوخودوس در برگیرنده چنین خواصی است و می توان آن را به طور مستقیم بر روی پوست اعمال کرد.

شما می توانید آن را در برنامه روتین خود قرار دهید به خصوص اگر به دنبال یک روغن خوب برای محافظت از سلامت خود هستید.

دانشمندان اخیرا شروع به ارزیابی طیف گسترده ای از مزایای روغن اسطوخودوس کرده اند اما شواهد زیادی وجود دارد که نشان دهنده خواص شگفت انگیز این روغن است.

 1. محافظت آنتی اکسیدانی:

رادیکال های آزد همچون سموم، مواد شیمیایی و آلاینده ها بسیار خطرناک هستند و می توانند فاکتور خطر رایجی برای بیشتر بیماری های موجود باشند. رادیکال های آزاد مسئول کاهش قدرت سیستم ایمنی بدن هستند و می توانند آسیب غیر قابل انکاری بر روی بدن وارد نمایند.

پاسخ طبیعی بدن به آسیب رادیکال های آزاد، ایجاد آنزیم های آنتی اکسیدانی است که از آسیب این رادیکال های آزاد به بدن جلوگیری می کند. اگر موانعی که رادیکال های آزاد ایجاد می کنند به اندازه کافی بزرگ باشند، انتی اکسیدان ها نمی توانند کار خود را به درستی انجام دهند.

 1. درمان طبیعی دیابت:

در سال ۲۰۱۴، دانشمندان تلاش کردند اثر روغن اسطوخودوس بر روی سطح قند خون را مورد بررسی قرار دهند و ببینند این روغن می تواند در پیشگیری و درمان دیابت مفید باشد یا خیر.

در طول مطالعه ۱۵ روزه بر روی حیوانات، نتایج به دست آمده توسط محققان بسیار شگفت انگیز بود. روغن اسطوخودوس بدن را از نشانه های دیابتی زیر محافظت کرده بود:

 • افزایش سطح قند خون (نشان دهنده دیابت)
 • اختلالات متابولیکی (به خصوص متابولیسم چربی ها)
 • افزایش وزن
 • تهی سازی آنتی اکسیدان های کبد و کلیه
 • نارسایی کبد و کلیه
 • lipoperoxidation کبد و کلیه (زمانی که رادیکال های آزاد چربی های ضروری را از غشاهای سلولی می دزدند)

اگرچه برای درک توانایی کامل روغن اسطوخودوس برای پیشگیری یا برعکس کردن دیابت به تحقیقات بیشتری نیاز است اما نتایج این مطالعات بسیار امیدوارکننده بوده و نشان می دهد اسطوخودوس خاصیت درمانی دارد. برای استفاده از این روغن برای دیابت، ان را به طور موضعی بر روی گردن و قفسه سینه خود بمالید، آن را در منزل پخش کنید یا از مکمل های موجود بهره ببرید.

 1. بهبود خلق و خو و کاهش استرس:

در سال های اخیر روغن اسطوخودوس به خاطر توانایی منحصر به فردش در برابر آسیب های نورولوژیکی بسیار مورد توجه افراد قرار گرفته است.

به طور سنتی این روغن برای درمان مشکلاتی همچون میگرن، استرس، اضطراب و افسردگی به کار می رود. به همین خاطر تحقیقات زیادی در این حوزه انجام شده است. یکی از مطالعات انجام شده در سال ۲۰۱۳ نشان می دهد استفاده از مکمل های این گیاه به صورت کپسول ۸۰ میلی گرمی می تواند اضطراب، اختلالات خواب و افسردگی را تسکین ببخشد.

برای کاهش نشانه های استرس و بهبود خواب، در دستگاه بخور اسطوخودوس بریزید و قبل از خواب آن را در اتاق خود بگذارید. همچنین می توانید روغن اسطوخودوس را بر روی پشت گوش ها بمالید و شب خواب راحتی داشته باشید.

 1. پشتیبانی از عملکرد مغز:

مزایای نورولوژیکی روغن ضروری اسطوخودوس به توانایی آن برای درمان افسردگی و بهبود خلق و خو ختم نمی شود. تحقیقات انجام شده نشان می دهد این روغن به عنوان درمان طبیعی برای بیماری آلزایمر به کار می رود. مطالعات انجام شده بر روی موش ها نشان می دهد استشمام بخار روغن اسطوخودوس می تواند از استرس اکسیداتیو مغز جلوگیری کند و اختلالات شناختی را بهبود ببخشد.

برای محافظت از سیستم عصبی خود با روغن اسطوخودوس، آن را در دستگاه بخور بریزید، بوی آن را استشمام کنید یا آن را به طور موضعی بر روی پشت گردن بمالید.

 1. درمان زخم و سوختگی:

روغن اسطوخودوس قرن هاست که به خاطر خاصیت ضد میکروبی خود برای پیشگیری از عفونت های متعدد و مبارزه با اختلالات قارچی و باکتریایی مورد استفاده قرار می گیرد. در حقیقت بیش از ۱۰۰ مطالعه موجود نشان می دهد روغن اسطوخودوس در این شرایط بسیار مفید خواهد بود.

تحقیقات انجام شده نشان می دهد روغن اسطوخودوس می تواند روند درمان زخم، بریدگی، سوختگی و خراش ها را تسریع نماید. بخش اصلی این ماجرا به خاطر وجود ترکیبات ضد میکروبی است که در این روغن یافت می شود.

 1. ترویج و بهبود سلامت پوست و مو:

روغن اسطوخودوس به خاطر خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی خود که به همراه روغن حاملی همچون روغن نارگیل، جوجوبا و روغن دانه انگور به کار می رود می تواند مزایای زیادی برای پوست داشته باشد. استفاده موضعی از این روغن می تواند شرایط پوستی متعددی همچون زخم ها تا واکنش های آلرژیک، آکنه و لکه های مرتبط با پیری را بهبود ببخشد.

خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی این روغن می تواند شرایط پوستی را بهتر کند و نشانه های پیری را معکوس نماید.

برای استفاده از این روغن برای سلامت پوست می توانید سه الی چهار قطره از ان را با یک دوم قاشق چایخوری روغن نارگیل یا جوجوبا ترکیب کنید و بر روی ناحیه مدنظر بگذارید و ماساژ دهید. شما می توانید روغن اسطوخودوس را به ترکیب شستشوی صورت یا بدن اضافه نمایید.

توصیه می شود روغن اسطوخودوس را با روغن ضروری کندر ترکیب کنید و آن ها در صبح روی صورت بمالید. اینکار به کاهش التهاب و نشانه های پیری همچون لکه های تیره پوست کمک می کند. مطالعات موجود نشان می دهد روغن اسطوخودوس به همراه سایر روغن های ضروری همچون روغن رزماری و آویشن می تواند آلوپسی آره‌تا را بهبود ببخشد و ریزش مو را کمتر نماید.

 1. تسکین سردرد:

اگر جزو میلیون ها نفری هستید که با سردردهای تنشی و میگرن دست و پنجه نرم می کنید روغن اسطوخودوس می تواند درمان طبیعی و خانگی موثری برایتان باشد. این روغن یکی از روغن های عالی برای انواع سردرد است زیرا باعث آرام سازی و تسکین تنش می شود. این روغن همانند آرام بخش و ضد اضطراب عمل می کند.

یکی از موثرترین روش ها و درمان های خانگی برای سردرد ترکیب دو قطره از روغن اسطوخودوس و دو قطره روغن نعناع فلفلی و مالیدن آن به پشت گردن و گیجگاه است. پخش کردن روغن اسطوخودوس و استشمام بوی آن می تواند به تسکین سردرد کمک کند.

 1. بهبود خواب و درمان بی خوابی:

از آنجایی که روغن اسطوخودوس همانند روغن یاسمن خاصیت آرام بخشی دارد می تواند درمان موثری برای بی خوابی باشد. یکی از مطالعات انجام شده در سال ۲۰۱۵ مادران را پس از زایمان به گروه کنترلی و گروه تداخلی تقسیم کردند. گروه تداخلی قبل از خواب برای هشت هفته و ۴ بار در هفته، روغن اسطوخودوس را استشمام کردند. زنانی که از این روغن استفاده کرده بودند بهبود قابل توجهی در کیفیت خوابشان داشتند. مطالعات متعددی شبیه همین مطالعه انجام شده و نشان می دهد روغن اسطوخودوس بسیار آرام بخش و تسکین بخش است و می تواند بی خوابی را درمان کند.

استشمام بوی روغن اسطوخودوس می تواند اختلالات خوابی را کاهش دهد و کیفیت و طول خواب را بهبود ببخشد، با بی خوابی مبارزه کند و سلامت کلی بدن را بهبود ببخشد. بر خلاف داروهای آرام بخش، این روغن باعث ایجاد عوارض جانبی ناخواسته نمی شود. روغن اسطوخودوس می تواند سلامت فیزیکی و روحی را بهبود ببخشد.

برای اینکه بتوانید کیفیت خواب خود را بهبود ببخشید، روغن اسطوخودوس را قبل از خواب یا در طول خواب در دستگاه بخور بریزید. می توانید ۳ الی ۵ قطره از آن را به طور مستقیم بر روی گردن، قفسه سینه و گیجگاه بمالید. استفاده از حمام روغن اسطوخودوس و یک پیمانه نمک اپسوم می تواند روش موثر دیگری برای بهبود خواب و آرام کردن بدن باشد. ترکیب روغن اسطوخودوس، روغن بابونه رومی و روغن منیزیم بهترین ترکیب برای بهبود خواب است. می توانید این ترکیب را پشت گردن و دست بمالید تا بتوانید حس آرامی داشته باشید.

 1. تسکین درد:

مطالعات متعدد نشان می دهد روغن اسطوخودوس می تواند یک مسکن طبیعی برای دردهای افراد باشد. با مالیدن این روغن در ناحیه مدنظر، التهاب و شدت درد کمتر می شود و همین امر نشانه ها را بهبود می بخشد.

یکی از مطالعات منتشر شده در سال ۲۰۱۵ نشان می دهد اعمال موضعی روغن اسطوخودوس شدت درد در طول قرار دادن سوزن دیالیز را کاهش می دهد. محققان به این نتیجه رسیده اند که روغن اسطوخودوس می تواند گزینه خوبی برای کاهش درد در هنگام قرار دادن سوزن دیالیز باشد که باعث ایجاد ترس و اضطراب در بیماران دیالیزی می شود.

 1. درمان تکمیلی برای سرطان:

یکی از مطالعات منتشر شده در سال ۲۰۱۲ نشان می دهد اروماتراپی به خصوص زمانی که از روغن اسطوخودوس استفاده می شود می تواند به بیماران مبتلا به سرطان کمک کند با استرس، حالت تهوع، درد مزمن و افسردگی مبارزه نمایند.

از آنجایی که روغن اسطوخودوس برای تحریک سیستم ایمنی، افزایش و بهبود خلق و خو، بهبود خواب و مبارزه با استرس عمل می کند می تواند یک عامل درمانی باشد. ماساژ دادن روغن اسطوخودوس بر روی پشت گردن، قفسه سینه، دست و گیجگاه می تواند اثر آرام بخشی بر روی بدن داشته باشد. اگر دردی در مفاصل دارید یا در موقعیت تزریق دردی را احساس می کنید می توانید دو الی سه قطره از این روغن را در ناحیه مدنظر ماساژ دهید.

برای تسکین استرس و اضطراب، بهبود خواب ، روغن اسطوخودوس را بخور کنید یا آن را به طور مستقیم استشمام نمایید. اینکار می تواند قبل و بعد از جراحی ها و شیمی درمانی موثر باشد.

روغن گیاه اسطوخودوس چه مزایایی دارد؟

روغن گیاه اسطوخودوس چه مزایایی دارد؟

از کجا می توان روغن اسطوخودوس را خریداری کرد؟

زمانی که می خواهید این روغن را خریداری کنید مطمئن شوید که از برند بسیار با کیفیت خرید می کنید که درجه درمانی دارد و ارگانیک است. در این شرایط روغن اسطوخودوس با مواد شیمیایی ترکیب نشده است. اگر قصد دارید روغن اسطوخودوس را میل کنید یا به صورت موضعی به کار ببرید این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود.

عوارض جانبی روغن اسطوخودوس:

برای بیشتر افراد مزایای این روغن بسیار زیاد است و می توانند از آن به صورت امن استفاده کنند. با اینحال تحقیقات زیادی بر روی تداخلات روغن اسطوخودوس با داروها یا کاربرد آن در زنان باردار انجام نشده است. در برخی از شرایط باید از روغن اسطوخودوس با احتیاط استفاده کنید و قبل از مصرف با یک پزشک مشورت نمایید:

 • تداخلات دارویی: اگر در حال حاضر دارویی برای اختلالات مرتبط با خواب یا افسردگی مصرف می کنید باید بدانید که اسطوخودوس می تواند موثر بودن این داروها را افزایش دهد. حتی اگر از داروهای خواب بدون نسخه استفاده می نمایید باید بدانید که اسطوخودوس بیشتر افراد را به خواب می برد و می تواند آن ها را خواب آلوده کند. بهتر است روغن اسطوخودوس را به همراه مکمل های دارویی یا مکمل های مرتبط با خواب ترکیب نکنید. اگر قصد دارید تحت جراحی قرار گیرید و بیهوش شوید بهتر است از روغن اسطوخودوس استفاده نکنید.
 • زنان باردار: روغن اسطوخودوس برای زنان باردار و شیرده به طورکلی امن در نظر گرفته می شود. زیرا می تواند اثر آرام بخش بر روی عضلات داشته باشد و بر روی سطح هورمون ها اثر بگذارد. در سه ماهه سوم بارداری از روغن اسطوخودوس استفاده نکنید. بهتر است قبل از هر کاری با پزشک خود مشورت کنید تا مطمئن شوید این روغن برای شما امن است.
 • کودکان: روغن اسطوخودوس برای استفاده در کودکان نیز به طور کلی امن در نظر گرفته می شود هر چند برخی از نگرانی ها در مورد اثر روغن اسطوخودوس بر روی سطح هورمون ها وجود دارد. اگرچه شواهد قوی در این مورد وجود ندارد اما والدین بهتر است از این روغن برای کودکان کم سن و سال استفاده نکنند.
 • خوردن روغن اسطوخودوس: مطالعات در مورد اثر مالیدن این روغن بر روی پوست یا استشمام آن وجود دارد. نشانه های منفی هنگامی که سه قطره از این روغن با روغن حامل ترکیب می شود و روی پوست قرار می گیرد وجود ندارد. با اینحال مطالعه انجام شده در سال ۲۰۱۳ نشان می دهد روغن اسطوخودوس را به اندازه ۸۰ الی ۱۶۰ میلی گرم بدون عارضه جانبی می توان میل کرد هر چند نشانه های  روده ای ممکن است رخ دهد. تا جایی که می توانید مصرف این روغن برای خوردن را کمتر کنید و اگر مشکلات گوارشی دارید از آن استفاده نکنید. تداخلات غذایی برای روغن اسطوخودوس وجود ندارد.

قبل از استفاده از روغن اسطوخودوس به صورت وسیع سعی کنی یک قطره از آن را در ناحیه ای کوچک از پوست‌تان تست کنید تا در صورت وجود هرگونه واکنش آلرژیک از آن آگاه شوید.

درباره : دیگر

فهرست کوتاهی از اسم های پسرانه با شروع حرف ک به همراه معنی : اسم پسر با حرف ک با ریشه اسم های فارسی و عربی گرد آوری شده است.

برای انتخاب اسم فرزندتان دقت کنید، اسم می تواند در شکل گیری شخصیت فرزندتان تاثیر گذار باشد. در ادامه برای انتخاب اسم پسر با حرف ک ؛ با اسپیس بلاگ همراه باشید.

در مطالب قبل بخشی از اسم های اصیل ایران همچنین  فهرستی از اسم های پسرانه (اسم پسر) به همراه معنی و فهرستی از اسم های دخترانه (اسم دختر) به همراه معنی را برایتان انتشار دادیم، امیدواریم برای انتخاب اسم پسر این فهرست مفید بوده باشد.

اگر فکر می کنید اسمی می تواند در فهرست زیر قرار بگیرد یا معنی اسم  آن اشتباه است در کامنت برای ما درج کنید.

اسم پسر فارسی با حرف ک


کابی : معرب منسوب به کاوه آهنگر

کاردار : وزیر پادشاه، والی، حاکم، اسم پسر بهرام گور پادشاه ساسانی

کارن : شجاع و دلیر، نام فرزند کاوه آهنگر و هم چنین اسم سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک بیستم (گودرز) قیام کرد.

کارنگ : چرب زبان، زبان آور

کارینا : چهارمین مملکت از ممالک تابعه قوم پارت که توسط ولات اداره می شدند

کاکله : از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از فرزندان تور و جزو سپایان افراسیاب تورانی

کاکو : نام دلاوری تازی نبیره ضحاک در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی، از شخصیتهای شاهنامه نیز هست.

کاکی : نام پدر ماکان دیلمی

کالو : از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی

کامبوزیا : گویش امروزی کبوجیه، اسم پسر کوروش پادشاه هخامنشی

کامبیز : گویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی

کامجو : جوینده کام، کسی که در پی آرزوها و خواسته هایش است، آن که به دنبال عیش و خوشی است.

کامداد : نام وزیر و مشاور آبتیننام پارسی

کامدین : خواسته دین، اسم یکی از دانایان دین زردشت

کامران : آن که در هر کاری موفق است، چیره، مسلط

کامروا : آن که خواسته و آرزویش رسیده است، موفق

کامشاد : کسی که آرمان، میل و آرزویش شادمانی است.

کامکار : کامروا، موفق

کامگار : کامکار

کاموس : از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان کوشانی در سپاه افراسیاب تورانی

کامیاب : آن که به خواست و آرزویش رسیده باشد، پیروز

کامیار : کامیاب، آنکه کام و نشاط دوست اوست، کامروا و پیروز

کاوه : از شخصیتهای شاهنامه، اسم آهنگری ایرانی در زمان ضحاک و برپادارنده پرچم ایران (درفش کاویانی) و رهبر قیام علیه ضحاک

کاوان : کاویان، منسوب به کاوه

کاوک : کاوه

کاووس : از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیقباد پادشاه کیانی، به معنی پادشاه توانا نیز آمده است.

کاووش : جستجو، بررسی، تحقیق

کاویان : پرچم کاوه که به درفش کاویانی معروف است.

کایوس : کیوس

کبوده : از شخصیت‌های شاهنامه فردوسی است، مردم چوپان افراسیاب تورانی

کدمان : نام اصلی داریوش پادشاه هخامنشی

کراخان : نام پسر بزرگ افراسیاب تورانی

کروخان : از شخصیت های شاهنامه فردوسی،نامدلاوری تورانی فرزند ویسه در سپاه افراسیاب تورانی

کسرا : کسری، معرب از فارسی، عربی شده اسم فارسی خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قباد

کسری : کسرا، معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قباد

کشواد : از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر گودرز، سردودمان گودرزیان و یکی از پهلوانان دوره فریدون پادشاه پیشدادی

کلاهور : از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

کلباد : از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی

کمانگیر : کماندار

کمبوجیه : نام پسرکوروش پادشاه هخامنشی

کنارنگ : فرماندار، حاکم، لقب مرزبان ابرشهر در زمان ساسانیان

کندر : صمغی خوشبو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان تورانی سپاه ارجاسپ وزیر لهراسپ پادشاه کیانی

کندرو : نام پیشکار ضحاک، از شخصیتهای شاهنامه فردوسی

کوت : از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هزاره سرداران رومی و از یاران خسروپرویز پادشاه ساسانی

کوچک : دارای حجم اندک، ریز، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی، لقب اردشیر پسر شیرویه پادشاه ساسانی

کورش : کوروش، نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نهاد.

کورنگ : نام پسر گرشاسپ از پادشاهان پیشدادی

کوروس : کوروش، اسم سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نمود.

کوشا : ساعی، تلاشگر

کوشاد : ریشه گیاهی خوشرنگ

کوشان : کوشا، ساعی، تلاشگر

کوشیار : از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانی

کولیار : نام روستایی

کوهرنگ : نام دره و رودخانه ای در زردکوه بختیاری

کوهسار : جایی که دارای کوه های متعدد است.

کوهشاد : نام روستایی در استان هرمزگان

کوهیار : کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان

کوهین : منسوب به کوه، نام گیاهی که ریشه آن مانند ریشه نی است

کهار : گهار، از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی

کهرم : از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افراسیاب تورانی

کهیار : کوهیار، کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان

کهیلا : از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افراسیاب تورانی

کیا : پادشاه سلطان، حاکم، فرمانروا

کیاجور : عاقل، فاضل و دانا

کیاچهر : آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است.

کیاراد : پادشاه جوانمرد، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادشاه و راد به معنای جوانمرد

کیارخ : کیاچهر، آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است.

کیارزم : به معنی پادشاه نبرد و مبارزه

کیارس : کیارش، از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی

کیارش : از شخصیتهای شاهنامه فردوسی، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی، مرکب از کی + آرش، آرش پادشاه

کیارنگ : رنگ پاکیزه و لطیف

کیازند : پادشاه بزرگ

کیاشا : شاهنشاه، شاه شاهان، مرکب از کیا (به معنی حاکم، سلطان، فرمانروا) + شا (مخفف شاه)

کیان : پادشاهان، سلاطین، دومین سلسله پادشاهی از دوره تاریخ افسانه ای ایران

کیانوش : بزرگ جاویدان، نام یکی از دو برادر فریدون در شاهنامه

کیانمهر : مهر به معنی (محبت یا خورشید) دوستی شاهانه، محبت بزرگوارانه، خورشید سرزمین، آنکه در تمام سرزمین برجسته و نورانی و محبوب است است.

کیاوش : مانند پادشاه، بزرگوار، نام پدر کیقباد، کی + آوش، آوش شاه

کیخسرو : پادشاه بزرگ و والامقام، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش پادشاه کیانی

کیسان : مانند پادشاه، دارای منش شاهانه

کیقباد، کیغباد : پادشاه محبوب و سرور گرامی، از شخصیتهای شاهنامه، نام نخستین پادشاه کیانی ایران از نژاد فریدون

کیکاووس : پادشاه عادل و اصیل، از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پادشاه کیانی، پسر کیقباد

کیوان : ستاره زحل، نام یکی از بزرگان دربار بهرام گور پادشاه ساسانی

کیوس : نام پسرقباد و برادر بزرگ انوشیروان پادشاه ساسانی

کیومرث : نخستین فرمانروای جهان بنا به روایت شاهنامه، نام اولین پادشاه پیشدادی

کیهان : جهان، دنیا، گیتی

اسم پسر عربی با حرف ک


کاظم : فروبرنده خشم، حلیم، بردبار، لقب امام هفتم شیعیان

کامل : بی عیب، بی نقص، به کمال رسیده

کرم : بزرگواری، بخشندگی جوانمردی،لطف، احسان

کریم : بخشنده، سخاوتمند، از اسامی خداوند

کسا : عبای ضخیم

کلیم : هم سخن، سخنگو، لقب موسی (ع)

کمال : بی عیب و نقص بودن، آخرین حد چیزی، نهایت، کامل بودن، خردمندی، دانایی

کمیل : نام پسرزیاد ازیاران علی (ع) نام دعائی منسوب به کمیل پسر زیاد

کیسان : لقب مختار ثقفی

کاد : نام پسر یعقوب (ع)

درباره : دیگر

فهرست کوتاهی از اسم های پسرانه با شروع حرف گ به همراه معنی : اسم پسر با حرف گ با ریشه اسم های فارسی و کردی گرد آوری شده است.

برای انتخاب اسم فرزندتان دقت کنید، اسم می تواند در شکل گیری شخصیت فرزندتان تاثیر گذار باشد. در ادامه برای انتخاب اسم پسر با حرف گ ؛ با اسپیس بلاگ همراه باشید.

در مطالب قبل بخشی از اسم های اصیل ایران همچنین  فهرستی از اسم های پسرانه (اسم پسر) به همراه معنی و فهرستی از اسم های دخترانه (اسم دختر) به همراه معنی را برایتان انتشار دادیم، امیدواریم برای انتخاب اسم پسر این فهرست مفید بوده باشد.

اگر فکر می کنید اسمی می تواند در فهرست زیر قرار بگیرد یا معنی اسم  آن اشتباه است در کامنت برای ما درج کنید.

اسم پسر فارسی با حرف گ


گرازه : از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه کیکاووس پادشاه کیانی

گرامی : محترم، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر جاماسپ وزیر گشتاسپ پادشاه کیانی

گرانخوار : از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر اردشیر بابکان، پادشاه ساسانی

گراهون : از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری زابلی در سپاه گرشاسپ پادشاه کیانی

گردآزاد : پهلوان آزاده، از پهلوانان حماسه ملی ایران

گرداب : از شخصیتهای گرشاسب نامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه گرشاسب پهلوان نامدار

گردگیر : از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران افراسیاب تورانی

گرزم : از شخصیتهای شاهنامه،نامپهلوانی ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی

گرستون : از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار سپاه ماهوی سوری

گرسیوز : از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و برادر افراسیاب تورانی و از سرداران سپاه وی

گرشاسب : دارنده اسب لاغر،از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر نریمان جد رستم پهلوان شاهنامه، نیز نام پسر زو، از پادشاهان پیشدادی

گرگین : از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی پسر میلاد در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

گرمانک : از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران ضحاک

گرمایل : گرمانک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران ضحاک

گروخان : از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در دربار کیخسرو پادشاه کیانی

گروی : از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زره از سپاهیان افراسیاب تورانی

گژدهم : از شخصیتهای شاهنامه، نام دژدار ایرانی در زمان نوذر پادشاه پیشدادی

گستهم : از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر نوذر پادشاه پیشدادی و برادر طوس سپهسالار ایرانی و جزو سپاهیان کیسرو پادشاه کیانی

گشتاسب : گشتاسپ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ پادشاه کیانی

گشتاسپ :  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ پادشاه کیانی

گشسپ : از شخصیتهای شاهنامه، نام جد بهرام چوبین سردار ساسانی

گشواد : کشواد، دارای بیان شیوا و فصیح است.

گلباد : کلباد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی

گلشاه : نخستین انسان روی زمین به عقیده پارسیان

گلگله : از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، از فرزندان تور و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی

گلینوش : از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار شیرویه پادشاه ساسانی

گودرز : نام پرنده‌ای که در کنار آب‌ها زندگی می‌کند،‌ متصل نشدنی، از شخصیتهای شاهنامه

گورنگ : نام برادر گرشاسپ و پدر نریمان

گوشیار : نام حکیمی از فارس

گهار : از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی

گیارنگ : کیارنگ، سردار و فرمانده

گیلو : نام وزیر و قهرمانی در منظومه ویس و رامین

گیو : از شخصیتهای شاهنامه،نام پسرگودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

اسم پسر کردی با حرف گ


گایار : یار بزرگ یار قدرتمند

درباره : دیگر

کُره جنوبی کشور ثروتمندی است و یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی با فرهنگ‌های مشابه این ناحیه از جهان می‌باشد. مردمانی آرام، صبور که بسیار پایبند فرهنگ و سنت هستند، در عین حالی که پیشرفت بسیاری در تکنولوژی داشته و دارند. اگر به سوغاتی های کره جنوبی بنگرید، متوجه تشابه آنها با سوغاتی های چین، اندونزی و سنگاپور خواهید شد، چرا که دارای اشتراکات فرهنگی هستند. اما به راستی هر خطه‌ای، مردمان خلاق و منحصربه فرد خود را در اجرای ذوق و فرهنگ و هنر دارد. با ما در این سفر به سرزمین مردمان چشم بادامی سفر کنید تا با سوغاتی های ارزشمند کره جنوبی آشنا شوید.

از سوغاتی های کره جنوبی چه می‌دانید؟

۱- ظروف سرامیک کره جنوبی

ظروف سرامیک، یکی از صنایع دستی زیبا و هنرمندانه در بسیاری از کشورهای جهان است و در کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند کُره جنوبی، با هنر سنتی و نقاشی‌های ویژه این فرهنگ و بوم آراسته می‌شود. این ظروف را در شکل‌های مختلف و در مصارف مختلفی مانند گلدان، بشقاب، کاسه و مانند آن خواهید یافت که می‌تواند به عنوان دکور و یا وسیله مصرفی مورد استفاده قرار گیرد.

ظروف سرامیک کره جنوبی

 

۲- ماسک سنتی کره ای

انواع ماسک‌های سنتی تنها در کره جنوبی یافت نمی‌شوند و اگر به کشورهایی نظر چین سفر کنید، این ماسک‌ها را در طرح‌ها و شکل‌های گوناگون که البته با مواد اولیه متفاوتی ساخته می‌شوند، خواهید یافت. بسیاری از این ماسک‌ها، طرح‌هایی عجیب و غریب و مانند مردی به شکل خندان و از جنس چوب هستند که در مراسم و فستیوال‌های کره جنوبی برصورت‌ها زده می‌شود.

 ماسک سنتی کره ای

از سوغاتی های کره جنوبی چه می‌دانید؟

۳- عروسک‌های دست ساز

هانبوک، نام عروسک‌های زیبا و سنتی از کره جنوبی است؛ عروسکی که زنی را با لباس کره جنوبی را به نمایش می‌گذارد. این عروسک‌ها را می‌توان نمادی از مردم سخت‌کوش و آرام کره جنوبی به حساب آورد و با خرید آنها، تزئینات جدیدی را به خانه افزود و یا هدیه‌ای برای کودکان به حساب آورد.

عروسک‌های دست ساز

 

۴- چای سبز

چای سبز، با خواص فوق‌العاده و بی‌نظیرش، محصول منحصر به فردی در کره جنوبی، چین و مانند آن است. مزارع زیادی در کره جنوبی، این محصول ارزشمند را تولید می‌کنند. این چای را در بسته‌بندی‌های گوناگون و متنوع می‌توانید در کره جنوبی تهیه کنید و برای مصرف شخصی و یا به عنوان سوغاتی، هدیه ببرید.

چای سبز

از سوغاتی های کره جنوبی چه می‌دانید؟

۵- بادبزن کره ای

بادبزن‌ها نیز داستان ویژه‌ای در کره جنوبی دارند و سرگذشت ساخت و استفاده از آنها، به دورانی بسیار دور بازمی‌گردد. این بادبزن‌ها را با پارچه‌ها و چوب‌های نازک ویژه‌ای می‌سازند و انواع نقاشی‌ها و هنر این مردمان را به آن آراسته می‌سازند. در هنگام تهیه این بادبزن‌‌ها احتمالا دچار مشکل انتخاب خواهید شد، چرا که در طرح‌های بسیار زیبایی ساخته می‌شوند.

بادبزن کره ای

 

۶- گیره‌های سر

زنان کره جنوبی دارای موهای بسیار پرپشت سیاه و لخت هستند و به آرایش موهای خود نیز بسیار بها می‌دهند. یکی از انواع زیورآلاتی که آنها برای آراستن و مرتب نگاه داشتن موهای خود استفاده می‌کنند، گیره و یا گل‌سرهایی است که با انواع اشکال هنری تهیه و مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر شما نیز موهای بلندی دارید و یا دوستدار استفاده از این گل‌سرها برای خود و عزیزانتان هستید، این گیره‌های سر را فراموش نکنید.

بادبزن کره ای

از سوغاتی های کره جنوبی چه می‌دانید؟

۷- فلوت بامبو

صدای سحرانگیز موسیقی، هر انسانی را غرق آرامش و شوری بی‌همتا می‌کند. یکی از آلات موسیقیایی که نوای دوست‌داشتنی دارد، فلوت‌هایی است که از چوب‌های بامبو ساخته می‌شود و در بین مردم محلی کره جنوبی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ چرا که آنها عقیده دارند، موسیقی فلوت، قادر به دور کردن دشمن، بهبود بیماری و آرام ساختن دریاست. انواعی از این فلوت‌ها را در سئول خواهید یافت.

فلوت بامبو

 

۸- گیاه جیسینگ

مردم کره جنوبی به خواص درمانی گیاه جیسینگ اعتقاد زیادی دارند و هر روز از آن استفاده می‌کنند. جیسینگ گیاهی است که موجب جوان‌سازی سلول‌های بدن می‌شود و عمر افرادرا افزایش می‌دهد و در درمان بیماری‌های خاصی موثر است. این گیاه در بازار نامدائمون و سوپرمارکت های سئول موجود است که چای یا اصل آن انتخاب خوبی برای سوغاتی است.

گیاه جیسینگ

از سوغاتی های کره جنوبی چه می‌دانید؟

۹- ماسک صورت

کره‌ای‌ها به زیبایی پوست و صورت خود بسیار اهمیت می‌دهند و به راستی تا سال‌های میان‌سالی، پوستی کاملا شاداب و جوان دارند که آن را مدیون تغذیه مناسب و دریایی و استفاده از انواع ماسک‌های طبیعی هستند. ماسک‌های صورت در انواع و اقسام مختلف در پاساژ و سوپرمارکت‌های بزرگ سئول موجود است که نمونه عسل، آوکادو و خاک رس آن بهترین گزینه است.

ماسک صورت

 

۱۰- تابلو نقاشی

این تابلوهای نقاشی کوچک، نشان دهنده سنت و فرهنگ مردم محلی کره جنوبی بوده که بیشتر نقش خانم‌ها را در روستاهای این کشور نشان می دهد. این تابلوهای زیبا با رنگ بندی زیبا و متنوع در بازار و مراکز خرید سئول و شهرهای دیگر موجود است.

ماسک صورت

 

اگر به کشور کره جنوبی سفر می‌کنید، می‌توانید با نصب نرم‌افزار توریست‌اپ، و استفاده از بخش مترجم آن، با آسودگی بیشتری با مردمان این سرزمین ارتباط برقرار کنید و همچنین از بخش دایره‌المعارف آن، سایر اطلاعات مکان های دیدنی کره جنوبی، مراکز خرید و غذاهای این کشور را بیابید.

منابع : gpsmycity 


مقالات مرتبط

درباره : دیگر

فهرست کوتاهی از اسم های پسرانه با شروع حرف ل به همراه معنی : اسم پسر با حرف ل با ریشه اسم های فارسی ، عبری  و عربی گرد آوری شده است.

برای انتخاب اسم فرزندتان دقت کنید، اسم می تواند در شکل گیری شخصیت فرزندتان تاثیر گذار باشد. در ادامه برای انتخاب اسم پسر با حرف ل ؛ با اسپیس بلاگ همراه باشید.

در مطالب قبل بخشی از اسم های اصیل ایران همچنین  فهرستی از اسم های پسرانه (اسم پسر) به همراه معنی و فهرستی از اسم های دخترانه (اسم دختر) به همراه معنی را برایتان انتشار دادیم، امیدواریم برای انتخاب اسم پسر این فهرست مفید بوده باشد.

اگر فکر می کنید اسمی می تواند در فهرست زیر قرار بگیرد یا معنی اسم  آن اشتباه است در کامنت برای ما درج کنید.

اسم پسر فارسی با حرف ل


لار : نام پسر گرگین میلاد، از شخصیتهای شاهنامه

لاوین : نام منطقه‌ای مرزی در مغرب ایران

لواده : از شخصیتهای شاهنامه، نام جد گروهی از سپاهیان کیخسرو پادشاه کیانی

لهاک : از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی

لهراسب : لهراسپ، صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروندشاه از نژاد کیقباد پادشاه کیانی

لیبرا : طلا، سکه‌ای رایج در ایران باستان که وزن آن معادل ۶۵ مثقال یا ۳۲۸ گرم بوده است.

اسم پسر عبری با حرف ل


لابان : عبری از عربی، لین، سفید، نام پدر همسر یعقوب (ع)

لاوان : لابان، عبری از عربی، لین، سفید، نام پدر همسر یعقوب (ع)

اسم پسر سانسکریت با حرف ل


لنا : نمکین – مرکب از لن (نمک سانسکریت) + الف نسبت فارسی (لنا با ریشه عربی نام دختر و به معنی نصیب و بهره است)

اسم پسر عربی با حرف ل


لسان الدین : زبان گویای دین

لطف الدین : لطف دین

لطف الله : مهربانی و لطف خدا

لطفعلی : آن که دارای لطف و مهربانی ای چون لطف و مهربانی علی (ع) است.

لطیف : نرم و خوشایند، ظریف و زیبا، ملایم و خوش آهنگ، (به مجاز) چابک و ماهر در نواختن، حساس، از نام ها و صفات خدا

لقمان : نام سوره‌ای در قرآن کریم، نام مردی حکیم که بنا به روایت اسلامی حبشی بوده و در زمان داوود (ع) زندگی می کرده است

لیث : شیر، اسد، دلیر و شجاع، نام پدر یعقوب پادشاه صفاری

درباره : دیگر

کره جنوبی دارای انواع غذاهای بخارپز و دریایی است و معمولا استفاده از گوشت گوسفند و گاو، در دسته غذاهای گران این کشور محسوب می‌شود. در این مقاله، اسپیس بلاگ تلاش کرده است تا انواع غذاهای کره جنوبی که مشهور و معروف در بین گردشگران است را بیابید. آنچه خواهید خواند، نتیجه این جستجو است.

از غذاهای کره جنوبی چه می‌دانید؟

۱- کیمچی (Kimchi)

کیمچی، یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین غذاهای کره جنوبی است که از ترکیباتی مانند سبزیجات تند و ترش در تهیه آن استفاده می‌شود و در بین گردشگران نیز از محبوبیت زیادی برخوردار است.

کیمچی از غذاهای کره جنوبی

 

۲- بیبیم باپ (Bibimbap)

غذایی خوشمزه و هیجان انگیز که در تهیه آن از برنج، قارچ، گوشت بیف، سس سویا و تخم‌مرغ استفاده می‌کنند. این غذا را در کاسه‌های سنگی مخصوص کره‌ای سرو می‌کنند که بسیار جالب و لذیذ است.

بیبیم باپ غذای کره ای

از غذاهای کره جنوبی چه می‌دانید؟

۳- بولگوگی (Bulgogi)

بولگوگی غذایی آبدار و خوشمزه است که در بین مردم کره طرفداران بسیاری دارد. در این غذا از گوشت طعم دار شده با سیر و پیاز استفاده می‌شود تا طعمی لذیذ به خود بگیرد. برای تزئین این غذا از پیازچه و سبزی استفاده می‌شود.

بولگوگی غذای کره ای

 

۴- جاپچائه (Japchae)

جاپچائه مخلوطی از نودل، سیب‌زمینی سرخ کرده، گوشت گاو و سس سویا است. همچنین در این غذا از قارچ و دیگر سبزیجات نیز استفاده می‌شود تا طعمی لذتبخش در غذا ایجاد شود. این غذا را می‌توانید در رستوران‌ها و فودکورت‌های سئول سفارش دهید.

جاپچائه غذای کره ای

از غذاهای کره جنوبی چه می‌دانید؟

۵- هوئدوک (Hoeddeok)

نوعی پنکیک کره جنوبی که بسیار شیرین است. این پنکیک را با دارچین، عسل و بادام زمینی تهیه می‌کنند. هوئدوک، یکی از محبوب‌ترین میان وعده‌های مردم این کشور می‌باشد که در فصل زمستان پخته و سرو می‌شود.

هوئدوک از غذاهای کره جنوبی

 

۶- دوکبوکی (Ddukbokkie)

اگر علاقه دارید غذای تند کره‌ای را امتحان کنید، دوکبوکی بهترین گزینه خواهد بود. این غذا را با کیک‌های برنجی، ماهی، سبزیجات و سس چیلی و شیرین تهیه می‌کنند و می‌توان این غذا را از فروشگاه‌های خیابانی سفارش داد و میل کرد.

دوکبوکی

از غذاهای کره جنوبی چه می‌دانید؟

۷- هائمول پاجئون (Haemul Pajeon)

نوعی پنکیک سبزیجات که از ترکیباتی مانند پیازچه، تخم مرغ و آرد تهیه شده و در کنار آن بسته به نوع ذائقه شما با ماهی یا گوشت سرو می‌شود. این غذا در بین محلیان کره‌ای مشهور است و البته گردشگران نیز آن را دوست دارند.

هائمول پاجئون

 

۸- سامگی تانگ (Samgyetang)

سامگی تانگ یکی دیگر از غذاهای محبوب کره‌ای که در تهیه آن از نودل و مرغ کامل استفاده می‌شود. این غذا را بیشتر در فصل تابستان تهیه می‌کنند. در کنار این غذا، انواع سبزیجات و ادویه‌جات نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد تا طعمی خوشمزه‌تر به غذا بدهد.

سامگی تانگ

از غذاهای کره جنوبی چه می‌دانید؟

۹- گوچوجانگ (Gochujang)

گوچوجانگ یکی از محبوب‌ترین چاشنی‌های کره جنوبی که در کنار بسیاری از غذاهای آنان سرو می‌شود، گوچوجانگ است. این چاشنی مزه‌ای تند و فلفلی دارد و دارای شباهت‌های زیادی با سس گوجه فرنگی است.

گوچوجانگ از غذاهای کره ای

 

۱۰- هباکجوک (Hobakjuk)

سوپی شیرین که بیشتر به عنوان صبحانه سرو می‌شود. این سوپ از کدو حلوایی و بلغور تهیه شده و برای امتحان آن می‌توانید به کافه یا رستوران های شهر سئول بروید.

هباکجوک

منبع : theculturetrip


مقالات مرتبط

 

درباره : دیگر

فهرست کوتاهی از اسم های پسرانه با شروع حرف م به همراه معنی : اسم پسر با حرف م با ریشه اسم های فارسی ، کردی ، پهلوی ، عبری و عربی گرد آوری شده است.

برای انتخاب اسم فرزندتان دقت کنید، اسم می تواند در شکل گیری شخصیت فرزندتان تاثیر گذار باشد. در ادامه برای انتخاب اسم پسر با حرف م ؛ با اسپیس بلاگ همراه باشید.

در مطالب قبل بخشی از اسم های اصیل ایران همچنین  فهرستی از اسم های پسرانه (اسم پسر) به همراه معنی و فهرستی از اسم های دخترانه (اسم دختر) به همراه معنی را برایتان انتشار دادیم، امیدواریم برای انتخاب اسم پسر این فهرست مفید بوده باشد.

اگر فکر می کنید اسمی می تواند در فهرست زیر قرار بگیرد یا معنی اسم  آن اشتباه است در کامنت برای ما درج کنید.

اسم پسر فارسی با حرف م


مازیار : ماه ایزدیار، مازدیار، صاحبِ کوه ماز

مانی : اندیشمند

ماهان : نام پسر کیخسرو، پسر اردشیر، پسر قباد، نام یکی از شهرهای استان کرمان

ماهیار : یکی از دو وزیر دارا و از قاتلان او، که خود او هم به فرمان اسکندر کشته شد.

مزدک : از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی خردمند و آورنده آیین مزدکی

منوچهر : از نژاد و پشت منوش، منوچهر شاه اساطیری ایران

مهبد : مهبود

مهداد :  بزرگزاده

مهرآیین : دارای مهر و محبت و دوستی، دارای مهربانی، دارای آیین و روش دوستی و مهربانی.

مهراب : دارنده‌ی جلوه‌ی آفتاب و کسی که تابش مهر دارد.

مهراد : جوانمرد مِهتر و بزرگتر

مهرام : آن که ماه رام اوست؛ خوشبخت.

مهران : به معنی دارنده‌ی مهر

مهربد : محافظ یا نگهبان مهربانی و محبت؛شخصِ مهربان

مهرتاش :  روی هم به معنای هم مهر؛ با محبت و مهربان

مهرداد : داده‌ی مهر، آفریده شده‌ی مهر؛ نام چهار تن از شاهان اشکانی

مهرزاد : زاده‌ی مهر

مهرسام : پسر خونگرم و مهربان، مرکب از مهربه معنای مهربانی یا خورشید و سام به معنای آتش است.

مهرشاد : خورشاد، شادمهر، خورشید هدایت کننده

مهزاد : بزرگ زاده، شاهزاده

مهزیار : مازیار

مهنام : نشان، صورت، نشان و اثرِ ماه، دارای صورت و ظاهر ماه

مهیاد : تداعیگر مِهتری و بزرگی؛ مِهتر و بزرگتر

مهیار : ماهیار

میران : منسوب به امیر، امیرانه، شاهانه

میشا : همیشه جوان، همیشه بهار

اسم پسر اوستایی -پهلوی با حرف م


مارتیا : آدمی، انسان

میثم : میثم از ریشه واژه اوستایی مَئیثن به معنای ماندن است و میثم یعنی آنکه می‌ماند

اسم پسر کردی با حرف م


ماردین : نام یکی از شهرهای کردستان ترکیه است که در دامنه‌ی جنوبی قراجه داغ واقع است.

ماهور : تابناک

اسم پسر عبری با حرف م


مِهراس : نام پدر الیاس پیغمبر(ع)

میکائیل : مقرب، نام فرشته‌ی روزی‌ها

موسی : به معنی از آب کشیده؛ موسی ابن عمران(ع) پیغمبر معروف بنی اسرائیل

اسم پسر عربی با حرف م


مؤمن : آن که به خدا و پیغمبر ایمان دارد و اصول دینی را رعایت میکند، دیندار، متدین

مؤید : تأیید کننده

ماجد : دارای مجد و بزرگی، بزرگوار

ماکان : آنچه بوده است.

مالک : آن که صاحب مِلک یا املاکی است؛ آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد؛ از نامها و صفات خداوند

ماهد : گسترنده، گستراننده؛ نامی از نامهای باری تعالی.

ماهر : آن که در انجام کار و فن هنری استاد باشد و آن را بخوبی انجام دهد، حاذق، چیره دست

مبشر : آن که خبر خوش و مژده میدهد، نوید دهنده

مبین : روشنگر، آشکار کننده؛ آشکار، هویدا، روشن، نورانی

متین : دارای پختگی، خردمندی و وقار، دارای متانت؛ استوار، محکم؛ از نامها و صفات خداوند

مجاهد : ویژگی آن که به خاطر وصول به هدفهای غیر شخصی مانند اشاعه‌ی دین و آزادی به جنگ و مبارزه میپردازد؛ (در قدیم) کوشش و جد و جهد کننده.

مجتبی : برگزیده شده، انتخاب شده؛ لقب حسن ابن علی امام دوم شیعیان

مجدالدین : سبب عزت و بزرگی دین؛ مایه‌ی شوکت و بزرگی دین

مجیب : جواب دهنده؛ پاسخگو، اجابت کننده، روا کننده حاجت؛ از نامها و صفات خداوند

مجید : دارای قدر و مرتبه‌ی عالی، گرامی؛ از نامها و صفات خداوند

مجیر : پناه دهنده، فریادرس؛ از نامها و صفات خداوند

محب : محبت ورزنده به کسی یا به چیزی، دوست دارنده، دوستدار

محبوب : آنکه یا آنچه که مورد علاقه و توجه دیگران است، دوست داشتنی، مورد محبت، (در تصوف) خداوند

محتشم : دارای حشمت و شکوه، با حشمت؛ (به مجاز) بزرگ و توانگر و ثروتمند

محجوب : با حجب و حیا و مؤدب؛ در حجاب شده، پوشیده، پنهان

محراب : جایی از مسجد در سمت قبله که امام جماعت هنگام نماز خواندن در آنجا میایستد؛ عبادتگاه، قبله

محسن : نیکوکار، احسان کننده؛ ۲- از نامها و صفات خداوند

محمّد : ستوده، بسیار تحسین شده؛ آنکه خصال پسندیده‌اش بسیار است؛ نام پیامبر اسلام حضرت محمّد(ص)

مقصود : آنچه کسی قصد انجام آن را دارد، منظور، مقصد

مکرم : گرامی و عزیز کرده، عزیز و محترم

ممتاز : دارای امتیاز، برتر، برجسته؛ عالی، خوب، مرغوب؛ مشخص، جدا، متمایز

منال : مال، دارایی، مِلک، ثروت

منتظر : آن که در حال صبر کردن برای آمدن کسی یا انجام یافتن کاری یا روی دادنِ اتفاقی است، چشم به راه

منصور : یاری داده شده، پیروز شده، پیروز و موفق

منعم : دارای مال و نعمت بسیار، ثروتمند، توانگر؛ آن که به دیگران احسان می کند، بسیار بخشنده

منیب : بازگشت کننده به سوی حق

موحد : آن که به یگانگی خداوند ایمان دارد، یکتا پرست

موعود : وعده داده شده یا از پیش تعیین شده

مهاجر : آن که برای اقامت دائم از وطن خود به جای دیگری سفر میکند.

مهدی : هدایت شده؛ نام قائم منتظَر(ع)

مهند : ساخته شده در هندوستان به ویژه نوعی شمشیر، هندوانی، شمشیر هندی

میثاق : پیمان و عهد

میثم : پای و سپل شتر که محکم به زمین کوبیده شود؛ نام یکی از اصحاب امیرالمؤمنین علی(ع).

میعاد : محل قرار ملاقات، وعده‌گاه؛ زمان قرار ملاقات، زمان وعده

میلاد : زمان تولد؛ تولد؛ از پهلوانان ایران باستان

درباره : دیگر

همیشه قبل از سفر کردن داشتن مکانی راحت و مطمئن برای گردشگران از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. گرجستان نیز مانند کشورهای توریستی از بهترین هتل و هاستل ها تشکیل شده که سالیانه به تعداد توریست های آن افزوده می شود. اسپیس بلاگ در نظر دارد مشهورترین هتل های گرجستان ، این کشور بکر و زیبا را معرفی کند تا راهی مشخص و درست برای انتخاب شما باشیم.

بهترین و مجهزترین هتل های گرجستان

هتل رومز (Rooms Hotel Tbilisi)

یکی از بهترین هتل های گرجستان واقع در تفلیس که از نگاه گردشگران در رتبه بالایی قرار دارد. این هتل ۴ ستاره از بهترین و مجهزترین امکانات مانند وایفای، صبحانه رایگان، پارکینگ، سالن بدنسازی و رستوران تشکیل شده است. یکی از مهمترین مشخصه های این هتل نزدیکی آن به فرودگاه بین المللی تفلیس بوده که به آسانی می توانید به این هتل دسترسی داشته باشید. گفتنی است که هتل رومز در مرکز شهر قرار داشته و بیش از ۱۳۹ اتاق متنوع دارد.معماری آن زیبا و منحصر به فرد بوده که به خاطر خلاقیت زیاد گردشگران متعددی را به سمت خود جذب کرده است.رستوران این هتل دارای بهترین غذاهای بین الملل بوده که می توانید غذایی خوشمزه و خوش طعم را در آنجا امتحان کنید.

هتل رومز

بهترین و مجهزترین هتل های گرجستان

هتل هالیدی این تفلیس (Holiday Inn Tbilisi)

هتلی با امکانات فراوان و ۴ ستاره در پایتخت گرجستان که در مجموع از۲۷۰ اتاق تشکیل شده است. در این هتل با بهترین تجهیزات نظیر استخر، سالن بدنسازی، آبگرم، وایفای و کافه و رستوران مواجه خواهید شد. همچنین اتاق های هتل “هالیدی این تفلیس” بسیار شیک و مجهز بوده که محیطی شاد و دوستانه را برای شما محیا کرده است.

هتل هالیدی این تفلیس

 

هتل بریتیش هاوس (Hotel British House)

هتل بریتیش هاوس یکی دیگر از لوکس ترین هتل های شهر تفلیس که از دیدگاه گردشگران رتبه بالایی را به خود اختصاص داده است. این هتل ۴ ستاره در منطقه ای مجلل بوده  باعث شده به مکان های تفریحی دسترسی راحتی داشته باشید. نام این هتل برگرفته از رئیس انگلیسی آن است. در این هتل با بهترین امکانات نظیر وایفای، کافه، رستوران، پارکینگ و … رو به رو خواهید شد. این هتل در نزدیکی فرودگاه بین المللی تفلیس بوده که دسترسی به آن را برایتان راحت کرده است.

هتل بریتیش هاوس

بهترین و مجهزترین هتل های گرجستان

هتل کرون پالایس (Cron Palace Hotel)

این هتل در مرکز تفلیس قرار دارد جایی که بیشترین و بهترین امکانات در آن جای داده شده و گردشگران بیشتر این منطقه را برای هتل یا اقامت خود انتخاب می کنند. کرون هتلی ۴ ستاره بوده که در آن رستوران، مرکز سونا و جکوزی، حمام، مجموعه های ورزشی و دیگر امکانات قرار داشته که سالیانه به تعداد مسافران آن افزوده می شود. این هتل لوکس جزء نزدیک ترین هتل ها به فرودگاه بوده که رفت و آمد شما را آسان و مطمئن خواهد کرد.

هتل کرون پالایس

 

هتل ریور ساید (Hotel River Side)

هتل ریور ساید در مرکز تاریخی، تجاری و معماری شهر تفلیس قرار دارد. این هتل پر زرق و برق علاوه بر اینکه از اتاق های زیبا با امکانات فراوان تشکیل شده هر اتاق دارای تراسی بوده که می توانید شهر زیبای تفلیس را زیر پای خود ببینید و نهایت لذت را تجربه کنید و با نوشیدن یک چایی یا قهوه صبح خود را در این منظره شگفت انگیز آغاز کنید. گفتنی است که هر پنجشنبه در این هتل موسیقی جاز به طور زنده هم برگزار می شود.

هتل ریور ساید

بهترین و مجهزترین هتل های گرجستان

 پالایس (Tiflis Palace Hotel)

این هتل نسبت به هتل های دیگر معمولی بوده اما طرفداران خود را از دست نداده است.در واقع این هتل برای کسانی که می خواهند هزینه کمتری بابت هتل بدهند بهترین گزینه است.این هتل در مرکز شهر تفلیس قرار داشته که از تراس های آن می توانید منظره ای زیبا از این شهر را تماشا کنید.در اطراف هتل پالاس موزه،گالری،کافه و رستوران های متعددی قرار داشته که دسترسی شما به جاهای تفریحی شهر آسان خواهد بود.در این هتل ۴۶ اتاق وجود داشته که هر کدام به نوبه ی خود امکانات جالبی دارند.

هتل های گرجستان Tiflis Palace Hotel

 

هتل کورال بوتیک (Coral Boutique Hotel)

کورال بوتیک هتلی هیجان انگیز که به خاطر منظره رو به اتاقهایش مشهور است.این هتل ۴ ستاره در قلب تفلیس قرار دارد که یکی از پرطرفدارترین هتل های گرجستان از دید گردشگران به حساب می آید. در این هتل ۲۲ اتاق متنوع و پر زرق و برق قرار داشته که طراحی منحصر به فرد این اتاق ها نظر همه مسافران را به خود جلب کرده است.در این هتل انواع امکانات از جمله اسپا وجود داشته که می توانید برای استراحت به آنجا بروید.این هتل یک مقدار از فرودگاه دور بوده اما اگر زمان برای شما اهمیتی ندارد می توان جزء بهترین هتل های گرجستان و شهر تفلیس حساب کرد.

Coral Boutique Hotel

بهترین و مجهزترین هتل های گرجستان

هتل پریماورا (Hotel Primavera)

اگر قصد دارید در مرکز شهر تفلیس در هتلی مناسب  و شیک اقامت کنید پریماورا بهترین گزینه برای شما خواهد بود. یکی از بهترین مشخصه این هتل نزدیکی آن به ایستگاه مترو روستاولی بوده که رفت و آمد را برای شما آسان کرده است.در این هتل استخر،کافه،رستوران،وایفای رایگان و دیگر امکانات قرار داشته که به نوبه خود یک مجموعه تفریحی را تشکیل داده است.این هتل دارای ۲۲ اتاق بوده که در رستوران های آنجا بهترین غذاهای دنیا سرو می شود.

هتل های گرجستان Hotel Primavera

 

هتل هاستل کن (Cone Hostel Tbilisi)

حال نوبت آن رسیده که به هاستل های زیبا و مقرون به صرفه گرجستان بپردازیم. هاستل کن یکی از مشهورترین مکان های اقامتی تفلیس و هتل های گرجستان بوده که می توانید هر چقدر که می خواهید در آنجا اقامت داشته باشید.یکی از بهترین هاستل های شهر تفلیس، هاستل کُن تفلیس است که در خود چند نوع اتاق را جای داده است. در این هاستل اتاق لوکس سه نفره، اتاق دو نفره بالکن دار، اتاق ۸ تخته مختلط و اتاق ۴ تخته مختلط به چشم می خورد. هزینه این هتل  از ۳۲ تا ۱۶۰ هزار تومان بوده که مسافران زیادی برای اقامت هاستل کن را ترجیح می دهند.

هتل های گرجستان Cone Hostel Tbilisi

بهترین و مجهزترین هتل های گرجستان

هتل هاستل واین رایز (City Hostel Wine Rise)

این هتل برای کسانی که فقط می خواهند برای خوابیدن و لوازم خود مکانی داشته باشند بهترین انتخاب است. واین رایز امکانات خاصی نداشته اما با قیمت ارزان و مناسبی که دارد مورد پسند بیشتر گردشگران قرار گرفته است.اتاق های این هاستل بسیار تمیز و تخت های زیبایی داشته که علاوه بر تمام این محاسن دسترسی خوبی برای دیدن سایر مناطق شهر را برای شما مهیا کرده است.قیمت این اتاق های این هتل برای هر شب حدود ۵۶ هزار تومان است.

هتل های گرجستان City Hostel Wine Rise

 

مقالات مرتبط

درباره : دیگر
صفحات سایت